Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ADNIL ADVIES

Artikel 1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij L.M. Kampert hierna te noemen: Adnil Advies
partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van cliŽnt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Adnil Advies uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Waar in deze leveringsvoorwaarden ĎcliŽntí staat, wordt ook opdrachtgever bedoeld.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
2.1 Adnil Advies gaat uitsluitend overeenkomsten aan met partijen die wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

2.2 Door een overeenkomst met Adnil Advies aan te gaan beoogt de andere partij uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.

2.3 Overeenkomsten aangegaan door en met Adnil Advies betreft de inhuur van een deskundigheid die de cliŽnt niet voldoende zelf in huis heeft.

2.4 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Adnil Advies eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van cliŽnt.

2.5 De verplichtingen van Adnil Advies gaan nooit verder dan door cliŽnt schriftelijk is bevestigd.

2.6 Door het aangaan van een overeenkomst met Adnil Advies verklaart cliŽnt zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Adnil Advies ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Adnil Advies zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliŽnt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Adnil Advies gerechtigd het aanbod te wijzigen.

Artikel 4 Medewerking door cliŽnt
4.1 CliŽnt zal Adnil Advies steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 CliŽnt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Adnil Advies verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliŽnt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliŽnt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliŽnt en is Adnil Advies bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering
5.1 Adnil Advies neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Adnil Advies deelt haar werkzaamheden zelfstandig in. In geval van samenwerking met anderen of indien voor de opdracht nodig zal afstemming met cliŽnt plaatsvinden om de samenwerking optimaal te laten verlopen.

5.2 Adnil Advies is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van cliŽnt. CliŽnt kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de opdracht raakt.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Adnil Advies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Adnil Advies in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 CliŽnt aanvaardt dat wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan beÔnvloeden.

6.4 Indien naar het oordeel van Adnil Advies een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliŽnt te voldoen, is Adnil Advies bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Beide tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten.

Artikel 8 Prijs en betaling
8.1 Betaling door cliŽnt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Adnil Advies aan te wijzen bankrekening.

8.2 CliŽnt dient 50 % van het overeengekomen vaste honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

8.3 Indien cliŽnt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Adnil Advies is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliŽnt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.4 Heeft cliŽnt bezwaar tegen een factuur van Adnil Advies dan geeft cliŽnt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. CliŽnt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliŽnt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliŽnt geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.5 Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen
9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliŽnt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Adnil Advies ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Adnil Advies opgeschort. In dat geval is Adnil Advies verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Adnil Advies zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Adnil Advies kan worden gevergd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Adnil Advies wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliŽnt Adnil Advies onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Adnil Advies ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

11.2 De totale aansprakelijk van Adnil Advies wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

11.3 Adnil Advies is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliŽnt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Adnil Advies naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

11.4 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Adnil Advies geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliŽnt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 12 Annulering
12.1 Adnil Advies behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Adnil Advies kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Adnil Advies de annulering schriftelijk aan de cliŽnt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 BeŽindiging
13.1 Tussentijdse beŽindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Alle overeenkomsten met cliŽnten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

14.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliŽnt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst zijn voor rekening van cliŽnt.

Artikel 15 Slotbepaling
15.1 Adnil Advies is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing
zijn steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden.

16.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

15.3 CliŽnt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adnil Advies.